Ny översiktsplan för Malmö – samrådsunderlag

En ny översiktsplan för Malmö är under arbete – ÖP2012. Samråd kring planen har pågått från maj till november 2011 och samrådsredogörelsen godkändes av Kommunstyrelsen i februari 2012. På denna sida finns information om de viktigaste strategierna för översiktsplanen. Nästa steg i processen är att ett fullständigt planförslag ska tas fram. Detta planförslag kommer att ställas ut under hösten/vintern 2012/13. Då finns det åter möjlighet att lämna synpunkter.
Tillbaka till strategierna

Ny översiktsplan för Malmö

Malmös nya översiktsplan – ÖP2012 – ska blicka två decennier framåt i tiden. De övergripande målen är att Malmö ska vara en attraktiv och hållbar stad socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Staden ska kunna växa med omkring 100 000 invånare och det kommer att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer service. Målet är att skapa en robust och långsiktigt hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och samtidigt fortsätta utveckla Malmös attraktivitet.

Malmö ska vara en nära, tät och blandad stad

Den överordnade strategin är att skapa en stadsstruktur präglad av närhet, som är tät, grön och funktionsblandad. Malmö ska främst växa inåt. En tätt bebyggd stad är mer resurs- och energieffektiv än en gles och utbredd och jordbruksmark kan sparas. I den nära staden kan fler välja att gå eller cykla, den ger bättre underlag för service och kollektivtrafik och ett rikare folkliv på gator och torg. Barriärer kan brytas – såväl fysiska som mentala – och ett mer varierat bostadsutbud skapas. Läs mer.

Malmö ska vara motor i regionen

Malmö stad ska vara en stark aktör på många regionala­ arenor. I Skåne och i Öresundsregionen ska Malmö verka för intensifierade samarbeten som bidrar till en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad och ytterligare förstärker regionens konkurrenskraft. Malmö stad samverkar framför allt med Region Skåne, Öresundskommittéen, Köpenhamns kommun, Lunds kommun och övriga grannkommuner. Läs mer.

Trafikstrategier med människan i fokus

Goda kommunikationer är grundläggande för att samhället ska fungera. Människors tillgång till utbildning, arbete och service ökar med bättre kommunikationer. Ett hållbart transportsystem för samman människor i en levande stadsväv och minskar samtidigt trafikens miljöbelastning och barriäreffekter. Transportsystemet ska bidra till att fler malmöbor väljer trafikslag med liten miljöpåverkan som att gå, cykla eller åka kollektivt. Läs mer.

Strategier för en grönare stad

Malmö ska stärka sin profil som en grön stad samtidigt som staden fortsätter att växa inåt. En tät och på samma gång grön stad har stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling likväl som för stadens attraktivitet. Att skapa grönskande stadsrum och parker – som stimulerar till möten och aktivitet och som ger möjlighet till rekreation och lek för alla åldrar och grupper i samhället – är att skapa förutsätt­ningar för folkhälsa och välfärd. Läs mer.

Landsbygden, havet och kusten

Ett fungerande samspel och en god kontakt mellan stad, land och kust gör att hela kommunen blir attraktiv att leva och verka i. En dynamisk framtid för landsbygd och kust ska präglas av att bevara, att utveckla och att nyskapa. Att hushålla med jordbruksmark och värna landsbygdens kvaliteter hindrar inte förnyelse och utveckling. Ända sedan människan blev bofast har jordbruk och fiske både varit viktiga naturresurser och viktiga identitetsbärare – så är det även idag. Läs mer.

Stärk Malmös socio-ekonomiska utveckling

Översiktsplanen ska bidra till en god socio-ekonomisk utveckling i alla stadsdelar. En viktig strategi är att arbeta med hela staden, att läka samman stadens olika de­lar och bryta barriärer, såväl fysiska som mentala. Andra viktiga aspekter för en god social utveckling är att verka för förbättrad folkhälsa för alla, trygghet och känsla av sammanhang. Att ge plats för ett allsidigt näringsliv som kan skapa ar­betstillfällen ska ha hög prioritet.

Stadskaraktär, stadsmiljö och arkitektur

En väl utformad stadsmiljö skapar trivsel och är hållbar – arkitekturen kan bidra till livskvalitet och attraktivitet. Stadsbyggnad och arkitektur med hög kvalitet främjar tillväxt och kan skapa urbant och ekonomiskt värde. Malmös karaktär präglas av komplexitet och en oslipad charm kombinerad med en mångfald av uttryck från olika epoker. Med höga ambitioner i stadens framtida stadsbyggande ska Malmös kvaliteter värnas och karaktärsdragen förstärkas. Läs mer.

Minska Malmös miljöbelastning

Malmös strategier för att bli en hållbar stad ur miljösynpunkt fokuserar på att sta­den ska kunna försörjas med lokalt producerad förnybar energi, att minska ut­släpp av växthusgaser, att naturtillgångar nyttjas effektivt och hållbart samt att ut­formningen av stadsmiljön tar till vara och utvecklar blå och gröna miljöer, bidrar till goda vistelsemiljöer, ren luft och låga bullernivåer. Malmö ska också vara en stad där "det är lätt att göra rätt".

Genomförande

Hela Malmö stads organisation bär gemensamt ansvar för att mål och intentioner som ställs upp i översiktsplanen förverkligas. Samverkan mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag behöver utvecklas så att arbetet kan ske på ett strategiskt och målinriktat sätt. Kommunalekonomiska aspekter behöver vägas mot långsiktiga samhällsekonomiska vinster. Mer dialog och samverkan med medborgarna är viktiga mål att sträva mot. Malmö stad ska vara ett föredöme och visa på hållbara lösningar. Läs mer.